ข่าวสาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีวัดศาลา

ย้อนหลัง ภาพการอบรมบาลีที่ จ.ชัยภูมิ ที่ผ่านมา
ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ทางวัดศาลาก็ได้รับรางวัลต่างๆ มี
ป.ธ. ๑-๒
รางวัลคะแนนรวมอันดับที่ ๑ พระวุฒิศักดิ์ ปโมทิโต
รางวัลคะแนนรวมอันดับที่ ๒ พระพิเชษฐ์ มหิทฺธิโก
รวงวัลชมเชย พระประทัง กตธมฺโม และ พระบัญชา ปภาโส
ป.ธ. ๓
รางวัลคะแนนรวมอันดับที่ ๑ พระบุญเลิศ ตนฺติปาโล
รางวัลคะแนนรวมอันดับที่ ๒ สามเณรภาวัฒ เชยจันทา
ป.ธ. ๔
รางวัลคะแนนรวมอันดับที่ ๑ พระมหาทรงพล ฐิตรํสี
รางวัลคะแนนรวมอันดับที่ ๒ พระมหาสุพัฒน์ สิริธโร
รางวัลคะแนนรวมอันดับที่ ๓ พระมหานรา อรุโณ
ป.ธ. ๕
รางวัลคะแนนรวมอันดับที่ ๒ พระมหาพนม คุณาทโร